Kozłowiecki Park Krajobrazowy

POŁOŻENIE

Park położony jest na Równinie Lubartowskiej w odległości kilku kilometrów od północnej krawędzi Wyżyny Lubelskiej. Obejmuje on największy w pobliżu Lublina (ok.20 km) kompleks leśny oraz towarzyszące mu śródleśne łąki, bagna i stawy, a także enklawy rolniczo - osadnicze.

RZEŹBA TERENU

Mimo że teren parku jest na ogół płaski, występuje tu duża różnorodność form rzeźby. Dominują piaszczyste równiny z wydmami w postaci ciągów do 1,5 km długości. Napotkać tu możemy także równiny denudacyjne, wzgórza morenowe, suche doliny, wilgotne zagłębienia deflacyjne, koryta rzeczne, terasy zalewowe oraz kilka innych form geomorfologicznych.

KLIMAT

Klimat tego obszaru jest kształtowany w 90% przez masy powietrza polarno-morskiego
i polarno-kontynentalnego. Duży kompleks leśny wpływa na zmniejszenie skali przemarzania gruntu, przedłużenie okresu roztopów i łagodzenie ich intensywności, a także hamowanie spływu powierzchniowego. Jest to także położony między Lublinem i Lubartowem ważny obszar efektywnej eliminacji zanieczyszczeń powietrza i produkcji tlenu.

SIEĆ WODNA

Sieć wodną parku i otuliny tworzą 4 niewielkie cieki: Minina, Krzywa Rzeka, ciek od Nasutowa oraz Parysówka. Cieki te zasilają 3 kompleksy stawów: największy i najcenniejszy przyrodniczo w Samoklęskach, pośredni - śródleśny -także wartościowy przyrodniczo - w Starym Tartaku oraz najmniejszy w Nowym Stawie, przeznaczony do częściowego zagospodarowania turystycznego.

GLEBY

W pokrywie glebowej parku i otuliny przeważają gleby brunatne wyługowane i bielicowe.
W dolinach rzek, wąskimi na ogół pasami występują gleby bagienne torfowe, pobagienne, murszowe i glejowe.

SZATA ROŚLINNA

W szacie roślinnej parku zdecydowanie dominują lasy (90,5% powierzchni). Duże połacie lasu wykazuje skład gatunkowy zbliżony do naturalnego. Ponadto część z nich to drzewostany stare, przeważnie sosnowe z domieszką dębu szypułkowego, brzozy brodawkowatej i osiki, rzadziej lipy, grabu i świerka. W niektórych partiach lasu duży udział ma stosunkowo rzadki gatunek - dąb bezszypułkowy, rosnący tu blisko wschodniej granicy naturalnego zasięgu. Jego największe zgrupowanie objęto ochroną rezerwatową (rezerwat Kozie Góry).

W runie Lasów Kozłowieckich, na polanach, śródleśnych torfowiskach i wilgotnych łąkach występuje wiele rzadkich gatunków roślin. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: paproć - nasięźrzał pospolity, bardzo rzadki skrzyp zimowy, widłak jałowcowaty, modrzewnica zwyczajna, wawrzynek wilcze-łyko, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, wielosił błękitny, tojad dzióbaty, listera jajowata, turówka leśna i inne.

FAUNA

Fauna parku jest reprezentowana przez

Osobliwością wśród ssaków są daniele (Dama dama). Poza tym dość licznie występuje jeszcze zwierzyna łowna: jelenie, sarny, dziki. Na stawach w Samoklęskach gnieździ się m.in. krakwa, łabędź niemy, błotniak stawowy, rybitwa zwyczajna.

 

 

ŚCIEŻKI ROWEROWE

 

W Lasach Kozłowieckich wyznaczono sieć ścieżek rowerowych, które prowadzą do najciekawszych miejsc takich jak rezerwat „Kozie Góry”, osada Stary Tartak, stawy „Wzory”, Kozłówka. Opisy tras i ścieżek rowerowych można znaleźć na stronie internetowej:  http://www.lublin.lasy.gov.pl/web/lubartow/