Artykuły

img Gmina Uścimów i Ostrów Lubelski wyróżnione przez UNESCO
12-02-2013, 14:28

11 lipca 2012 roku Poleski Park Krajobrazowy otrzymał status Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Jest to część akcji prowadzonej przez UNESCO w ramach programu MAB (Man and Biosphere).

Człowiek i Biosfera w powiecie lubartowskim

Poleski Park Krajobrazowy położony jest  w województwie lubelskim. W połączeniu z parkami – Białoruskim (Pribużskoje Polesie) oraz Ukraińskim (Szacki Park Narodowy) tworzą transgraniczny kompleks Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż na terenie Parku położone są malownicze tereny gmin Uścimów oraz Ostrów Lubelski. Te dwie gminy, położone we wschodniej części powiatu lubartowskiego, wyróżnia krajobraz tworzony przez jeziora pojezierza łęczyńsko - włodawskiego. Cenione przez turystów miejsce wypoczynku jest jednocześnie ostoją dla ptactwa brodzącego. Zgodnie z założeniami UNESCO, tereny te świetnie wpisują się w ramy programu jako obszar równowagi pomiędzy światem dzikiej przyrody i postępującej cywilizacji. 

UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty Nauki i Kultury) ponad 40 lat temu zapoczątkowało program mający na celu kreowanie zrównoważonych relacji pomiędzy człowiekiem i biosferą. W programie udział bierze ponad 580 obiektów ze 114 krajów. Na obszarach chronionych prowadzone są badania dotyczące przemian zachodzących w środowisku, wynikających między innymi z działalności człowieka czy zmian klimatu. Badaniom towarzyszy akcja informacyjna pobudzająca świadomość ludzi i wpływu ich działań na przyrodę. To szczególnie ważne w kontekście zmian społeczno – ekonomicznych spowodowanych rozwijaniem badań nad alternatywnymi źródłami energii.

Warto wiedzieć...

W Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim dzięki staraniom powiatu lubartowskiego wybudowano kotłownię wykorzystującą biomasę. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na całkowite ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie dla zachowania równowagi w środowisku naturalnym obszaru Poleskiego Parku Krajobrazowego.

(PK)

Powrót